Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za izbor narodnih poslanika, izbor poslanika u Skupštinu AP Vojvodina i izbor odbornika u skupštine gradova i skupštine opština koji će biti održani 26. aprila 2020. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://upit.birackispisak.gov.rs/

O B A V E Š T E Nj E
GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA

U BIRAČKI SPISAK UPISUJU SE LICA KOJA IMAJU BIRAČKO PRAVO, A NAKON DONOŠENjA ODLUKE O RASPISIVANjU IZBORA I MALOLETNA LICA KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJE NA DAN IZBORA.
IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA POŽAREVCA RADI PROVERE DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI.
UVID SE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNO, U SEDIŠTU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, ULICA DRINSKA broj 2, U KANCELARIJI broj 23, od 7,30 do 15,30 časova ILI ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,, UNOŠENjEM PODATKA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, KAO I SLANjEM SMS PORUKE SA OVIM PODATKOM NA BROJ TELEFONA KOJI SE OBJAVLjUJE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA I NA NAVEDENOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.
OD UTVRĐIVANjA LISTE KANDIDATA ZA IZBOR NARODNIK POSLANIKA REPUBLIKE, PRAVO NA UVID U BIRAČKI SPISAK IMA PREDLAGAČ KANDIDATA ILI LICE KOJE ON OVLASTI U SKLADU SA ZAKONOM.
DO ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 10. aprila 2020. godine u 24 časa, GRAĐANI I PREDLAGAČI KANDIDATA KOJI SE NALAZE NA UTVRĐENOJ LISTI KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE ILI LICE KOJE ONI OVLASTE MOGU ZAHTEVATI DONOŠENjE REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU) OD STRANE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23.
OD ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO od 11. aprila 2020. godine, SVE do 72 časa PRE DANA IZBORA, ODNOSNO do 22. aprila 2020. godine u 24,00 časa, MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU).
GRAĐANI MOGU, NAJKASNIJE PET DANA PRE DANA ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 4. aprila 2020. godine u 24,00 časa, PODNETI ZAHTEV GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23, DA SE U BIRAČKI SPISAK UPIŠE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLjI, KAO I DA BIRAČ KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOŽE PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTA REPUBLIKE SRBIJE PODNETI GRADSKOJ UPRAVI PO MESTU NjEGOVOG PREBIVALIŠTA U ZEMLjI ZAHTEV ZA DAVANjE OBAVEŠTENjA O PODACIMA KOJI SU O NjEMU UPISANI U BIRAČKI SPISAK.
SVE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 012-539-708.
U Požarevcu, 4. marta 2020. godine Broj:013-9/2020

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Aleksandar Simonović, dipl. pravnik

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments