Agencija za borbu protiv korupcije objavila je javni poziv za izbor 165 posmatrača izbornih kampanja i to za 36 koordinatora i 129 terenskih posmatrača u Beogradu i u 27 drugih gradova širom Srbije.

Javni poziv je ponovo objavljen radi postizanja optimuma kvantiteta i kvaliteta posmatrača, u cilju efikasne kontrole izbornih kampanja.

Uslov za prijavu je da je osoba punoletni državljanin Republike Srbije, sa završenom najmanje srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Da biste se prijavili na oglas potrebno je popuniti svojeručno potpisan obrazac prijave posmatrača (obrazac PP), koji je objavljen na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije i priložiti: uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, kratku profesionalnu biografiju i motivaciono pismo.

Za kandidate koji poseduju iskustvo u posmatranju izbornih kampanja, uz prijavu treba dostaviti i dokumentaciju kojom se to potvrđuje. Sva dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prednost će imati kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme.

Prilikom izbora posmatrača vodiće se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da svaki posmatrač može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen.

Prijavljeni kandidati biće intervjuisani, nakon čega će se uraditi preliminarna lista.

Kandidati koji budu izabrani proći će obuku, tokom koje će ih eksperti Agencije obučavati o njihovim pravima i obavezama kao posmatrača izbora. Naročita pažnja u obuci izabranih kandidata biće posvećena edukaciji o izbegavanju incidenata i konflikata tokom posmatranja izbornih procesa.

Sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovori o privremenim i povremenim poslovima.

Za posmatrače ne mogu biti angažovani kandidati na izborima, niti lica angažovana u organima za sprovođenje izbora.

Sve informacije i tekst konkursa nalaze se na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije:

http://www.acas.rs/drugi-javni-poziv-za-prijavljivanje-kandidata-za-posmatrace-izborne-kampanje/

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
1 Comment
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
cane
26/05/2019 07:58

PROVERA INTEGRITETA
Nadam se da će ovaj put Agencija sa novim direktorom Draganom Sikimićem, odraditi odabir posmatrača regularno i bez nameštanja i prekinuti staru koruptivnu praksu nepotizma. Čudno je da je javni poziv ponovljen zbog malo prijavljenih.