U skladu sa odredbama novog Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije, koji je zvanično objavljen u “ Službenom glasniku “ br. 104/2013, 42/2015 I 87/2018. javila se potreba i za programima stručne obuke koji su vezani za poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja. Akademija Oxford je ovlašćena za obavljanje programa stručne obuke za vršenje fizičko – tehničke zaštite.

Ovaj vid obuke sprovodimo u svakoj našoj poslovnici, a uzevši u obzir da se one nalaze u većini gradova u Srbije i to na preko 20 lokacija, to je ovaj kurs dostupan praktično svakome.

Foto: Poportal

Pomenuti Zakon kao najvažniju odrednicu navodi obavezu polaganja za validnu licencu, kako bi se nivo stručnosti, odnosno odgovornosti osoba koje obavljaju poslove obezbeđenja podigao na zahtevan nivo kvaliteta. A da bi kandidat mogao da polaže stručni ispit za dobijanje pomenute licence pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije neophodno je da poseduje potvrdu o obučenosti, to jest uverenje o završenoj obuci koju sprovodi tim Akademije Oxford, koja je i zvanično ovlašćena za obavljanje programa stručne obuke za vršenje fizičko – tehničke zaštite.

Na taj način svi koji posluju u ovom sektoru na teritoriji cele države imaju obavezu da u svom poslovanju primenjuju važeće priznate standarde, pravila i procedure, te sve osobe koje žele da se zaposle na ovakvim poslovima zapravo imaju potpuno istu polaznu osnovu kada savladaju planirani program obuke. Nastava u okviru osnovne stručne obuke službenika obezbeđenja se odvija u dva segmenta i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.

Plan i program stručne obuke za radnika fizičkog obezbeđenja

Teorijski deo podrazumeva predavanja, kurseve, različite vrste radionica i konsultacija, dok u okviru nastave postoji i praktičan deo koji prvenstveno podrazumeva usavršavanje fizičkih sposobnosti, odnosno obuku za upotrebu fizičke snage. U okviru ovog dela obuke se vrši takozvana kondiciona obuka, a koja se prvenstveno odnosi na fizičku pripremu kroz specijalnu obuku u primeni fizičke snage, budući da će kandidati koji pohađaju kurs za radnika fizičkog obezbeđenja u poslu koji budu obavljali koristiti i takozvana sredstva prinude.

A u okviru ovog dela obuke se kandidati upoznaju sa stavovima, kretanjem i udarcima u karate – boksu, te sa padovima i bacanjima u džudou. Zatim sledi upoznavanje sa zahvatima za privođenje, te načinima odbrane od naoružanog i odbrane od nenaoružanog napadača.

U teorijskom delu postoji ukupno 15 oblasti koje je neophodno da budu savladane sve, budući da je to jedan od uslova za polaganje završnog ispita. Na početnom času, polaznici dobijaju sve potrebne informacije o industriji privatnog obezbeđenja, te o razvijenosti privatnog obezbeđenja na teritoriji Republike Srbije, ali i ostalih država koje se nalaze na teritoriji Evrope, a zatim se upoznaju i sa osnovnim planom i programom obuke za radnika fizičkog obezbeđenja. Potom sledi predavanje o pravnim apsektima obavljanja delatnosti privatnog obezbeđenja, a u okviru koga kandidati dobijaju informacije o broju krivičnih dela koja su prijavljena na teritoriji Republike Srbije, te se upoznaju sa osnovama krivičnog prava i postupka, te prekršajnog prava. Takođe, u ovoj oblasti od predavača dobijaju i sve potrebne smernice o pravilnim načinima za obezbeđenje mesta na kome se odigrao krivični događaj, te o kodeksu profesionalne etike u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja, a poseban segment kursa je usmeren na upoznavanje sa takozvanim Sudom časti.

U narednoj oblasti teorijskog dela obuke koja je predviđena redovnim planom i programom se kandidati upoznaju sa primenom zakona, a u smislu dobijanja informacija o sticanju licence fizičkih i pravnih lica, odnosno preduzetnika za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, te o tome šta je sve potrebno da bi određena osoba, odnosno firma ili preduzetnik stekli licencu za obavljanje ovih poslova, ali i sa svim ostalim informacija koje se tiču ovog pitanja.

U okviru teorijskog dela obuke za radnika fizičkog obezbeđenja polaznici se upoznaju i sa ovlašćenjima koja ima službenik privatnog obezbeđenja, odnosno sa pojmom vansudske zaštite i dozvoljene samopomoći, te sa pojmom nužne odbrane i prekoračenja njenih granica i sa pojmom takozvane krajnje nužde.

Poseban deo teorijskog dela kursa za radnika fizičkog obezbeđenja je usmeren na upoznavanje kandidata sa opremom za obezbeđenje, kao i sa standardnim, odnosno redovnim procedurama obezbeđenja (kontrola pristupa, obezbeđenje patroliranjem, kontrolni centar).

A kako je reč o vrlo specifičnm zanimanju, neophodno je takođe da svako ko pohađa ovaj kurs bude podrobno upoznat i sa procedurama u vanrednim situacijama, ali i sa sistemom zaštite od požara, odnosno sa oblašću bezbednost i zdravlje na radu.

U nastavku ove obuke se polaznici upoznaju sa osnovnim principima ophođenja prema klijentima, a zatim sledi segment vezan za prvu pomoć.

Završni deo u okviru ovog segmenta obuke je usmeren na informisanje, ali i razvijanje komunikacionih veština kandidata kroz niz različitih vežbi i radionica, te se oni osposobljavaju i za rešavanje sukoba, ali i za izdavanje saopštenja za javnost, ali na zakonom propisan način, uzevši u obzir da u ovom slučaju zaštita podataka mora biti na izuzetno visokom nivou.

Potom sledi novi segment u okviru kursa za radnika obezbeđenja, koji se odnosi na obezbeđenje javnih skupova i u okviru koga se polaznici upoznaju najpre sa zakonskim regulativama za vršenje redarskih poslova, te sa planom obezbeđenja, ali i svim onim poslovima koje obavljaju redari, kako bi stekli što jasniji utisak.

Transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki na različite načine je tema sledeće oblasti u okviru obuke za radnika fizičkog obezbeđenja, a kandidati uče koji su uslovi za vršenje svih ovih načina transporta vrednosti. Poslednja oblast u okviru teorijskog dela ovog kursa se odnosi na radne odnose i zakonsku regulativu, što podrazumeva upoznavanje kandidata sa sistemom socijalnog dijaloga, radnog prava i aktuelnih problema, te sa evidencijom i potrebom za informisanjem zaposlenih.

Nastava se organizuje prema zahtevima bilo fizičkih ili pravnih lica, bilo preduzetnika koji su usmereni na obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, a svakako se od njih zahteva i da prilože sve neophodne dokaze, kako bi se ustanovilo da su ispunili uslove za pohađanje ove vrste obuke. Pod tim mislimo da kandidat mora imati najmanje 18 godina, odnosno da je prema važećim zakonima Republike Srbije reč o punoletnoj osobi. Takođe, svaki kandidat mora imati najmanje SSS (srednju stručnu spremu), a tom prilikom treba da priloži i važeći dokument o psihofizčkoj sposobnosti, koji izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova.

Završni ispit za sticanje potvrde o obučenosti

Tek po savladanom teorijskom i praktičnom delu kursa i obuke za radnika fizičkog obezbeđenja koji kao ovlašćena institucija organizuje Akademija Oxford, kandidati stiču pravo da polažu završni ispit kako bi dobili uverenje o završenoj obuci, odnosno potvrdu o obučenosti sa kojom mogu u Ministarstvu unutrašnjih poslova da apliciraju za dobijanje važeće licence za obavljanje ovog posla.

Jedan od osnovnih uslova koje kandidat mora da ispuni da bi mogao da polaže završni ispit jeste da je pohađao apsolutno svako predavanje i vežbe. Ukoliko nije bio u mogućnosti da prati određena predavanja, odnosno da prisustvuje vežbama, te za to poseduje validan dokaz, organizator obuke je dužan da mu obezbedi pohađanje tog predavanja u naknadno zakazanom terminu.

Sam ispit se sastoji od ukupno 25 pitanja, a traje maksimalno 60 minuta. Test je u formi odabira tačnog odgovora, koji kandidat treba da zaokruži, a u pojedinim pitanjima se mogu pojaviti i dva, ali i tri tačna odgovora.

Da bi se smatralo da je prošao ovaj test, polaznik mora tačno da odgovori na najmanje 18 pitanja, a sistem bodovanja podrazumeva ocenu “položio”, ukoliko je osvojio između 18 i 20 poena. U slučaju da je kandidat tačno odgovorio na 21 do 23 pitanja, te osvojio isto toliko poena, budući da je sistem bodovanja vrlo jednostavan, te jedan tačan odgovor nosi jedan poen, to mu se beleži ocena “kvalitetan”. I, ukoliko osvoji između 24 i 25 poena, kandidat dobija ocenu “ističe se” u svojoj potvrdi o obučenosti.

Ukoliko se dogodi da kandidat ne položi završni ispit, odnosno osvoji manje od 18 poena, ima pravo da naknadno, a najranije 7 dana od poslednjeg polaganja ponovo polaže ovaj ispit. Međutim, ukoliko ga ne položi ni nakon trećeg pokušaja, neophodno je da ponovo pohađa kurs za radnika fizičkog obezbeđenja u celosti.

Kome je kurs namenjen: svakome ko želi da stekne licencu za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, uzevši u obzir da je osnovni uslov za njeno sticanje upravo pohađanje ovog kursa, te sticanje potvrde o obučenosti od strane isntitucija koje su ovlašćene za sprovođenje ove obuke.

Ukupno vreme trajanja polazne obuke: prema važećem planu i programu, kurs za radnika fizičkog obezbeđenja, odnosno njegov teorijski deo se sastoji od ukupno 90 časova, a pod pojmom časa se u ovom slučaju smatra jedan školski časova, koji traje 45 minuta. Od tog broja, 25 časova je određeno za predavanja, dok je preostalih 65 časa namenjeno za različite vrste vežbi i radionica. Obuka u primeni fizičke snage traje ukupno 35 časova, od kojih je samo 3 određeno za predavanja, dok je 32 časa određeno za vežbe.

KURS POČINJE 24.SEPTEMBRA,.Obuka traje 15 radnih dana  6 školskih časova dnevno .ostalo je još malo mesta. Za više informacija pozovite na broj 069/20-10-584; 012/532-179 ;ili nas posetite na našoj adresi : u Požarevcu ulici Dunavskoj  br. 5

Promo