Sednica Skupštine grada Požarevca, biće održana u utorak, 15. septembra, sa početkom u 10 časova.

Sednica će se održati u Centru za kulturu Požarevac, Velika sala, ulica Jovana Šerbanovića broj 1.

Po usvajanju Zapisnika sa Prve, konstitutivne sednice Skupštine Grada Požarevca, održane 17. avgusta 2020. godine, za ovu sednicu predlažem sledeći

D n e v n i  r e d:

1. Prestanak mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca

2. Potvrđivanje mandata odbornicima Skupštine Grada Požarevca,

3. Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-72/2020-1 od 18. juna 2020. godine),

4. Predlog odluke o ostvarivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-68/2020-1 od 8. juna 2020. godine),

5. Predlog odluke o izmenama Kupoprodajnog ugovora – partija 1 – tehnološka oprema, UOP-T:211 – 2018 od 2. jula 2018. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-130/2020-2 od 9. septembra 2020. godine),

6. Predlog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-79/2020-1 od 15. jula 2020. godine),

7. Predlog izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar – jun 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-120/2020-1 od 27. avgusta 2020. godine),

8. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za prvi kvartal 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-71/2020-12 od 12. juna 2020. godine),

9. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-127/2020-1 od 3. septembra 2020. godine),

10. Predlog rešenja kojim se usvaja Informacija o tehničkoj pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2020/2021. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-130/2020-1 od 9. septembra 2020. godine),

11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dopunu Cenovnika Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-130/2020-10 od 9. septembra 2020. godine),

12. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-127/2020-2 od 3. septembra 2020. godine) i

13. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

13 – 1) Predlog rešenja o razrešenju i obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca i postavljenju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-14 od 11. septembra 2020. godine),

13 – 2) Predlog rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Toplifikacija” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-143/2020-1 od 11. septembra 2020. godine),

13 – 3) Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Toplifikacija” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-143/2020-2 od 11. septembra 2020. godine),

Druga sednica Skupštine Grada Požarevca u utorak 15. septembra 2020. 41503

Dodatni materijal

1 – Predlog za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda, dopunu predloženog dnevnog reda i promenu redosleda pojedinih tačaka predloženog dnevnog reda druge sednice Skupštine Grada Požarevca, sazvane za 15. septembar 2020. godine.

2 – Predlog odluke o izmeni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-5 od 7. marta 2020. godine),

3 -Predlog rešenja o usvajanju Informacije o upisu učenika u osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2020/2021 godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-11 od 11. septembra 2020. godine),

4 – Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-6 od 11. septembra 2020. godine),

5 – Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-7 od 11. septembra 2020. godine),

6 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2019. godinu.

7 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2019. godinu.

8 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac za 2019. godinu .

9 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu.

10 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini.

11 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

12 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

13 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac o pokriću gubitka ostvarenom u 2019. godini.

14 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

Sednica će se održati u Centru za kulturu Požarevac, Velika sala, ulica Jovana Šerbanovića broj 1.

Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na upotrebu ličnih zaštitnih sredstava i propisano rastojanje između prisutnih lica.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments