PREDMET JAVNOG KONKURSA SU PODSTICAJI ZA :

 1. Sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite
 2. Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede
 3. Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 4. Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 5. Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu u ovom konkursu ne može biti veći od: – 1. sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite do 50.000,00 dinara; – 2. uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede do 400.000,00 dinara; – 3. investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava do 400.000,00 dinara; – 4. osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja do 100.000,00 dinara; – 5. održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta do 40.000,00 dinara.


Podnosioci zahteva (fizička lica) pod tačkom sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite, imaju pravo da učestvuje u okviru dva podsticaja, ostali imaju pravo na jedan podsticaj po zahtevu (nabavka grla ili nove poljoprivredne mašine ili opreme za biljnu proizvodnju).

Minimalni zbirni iznos računa po zahtevu ne može da iznosi manje od 30.000,00 dinara.

Šifra mere Mera podrške / investicija Maksimalni

iznos
Mera 100.2. Kreditna podrška
100.2.1. Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite Do 10 %
Šifra mere Mera podrške / investicija
Mera 101 Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Šifra investicije  Lista potencijalnih investicija u okviru mere    

Sektor
mleko 101.1.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda Do 25.000,00 din
101.1.5. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstratori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala; kosilice i prevrtači sena itd.


Do 40 %
Sektor
meso 101.2.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla goveda koja se koriste za proizvodnju mesa Do 25.000,00 din
101.3.4. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva Do 40 %


Sektor
voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće 101.4.1. Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze Do 60 %
101.4.2. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju Do 60 %
101.4.3. Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima Do 40 %
101.4.7. Nabavka opreme i uređeja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru Do 40 %
101.4.8. Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i malčiranje (sa folijom) Do 40 %
101.4.28. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva Do 40 %
Sektor
ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr) 101.5.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta Do 40 %
101.5.2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta Do 40 %
101.5.3. Mašine za đubrenje zemljišta Do 40 %
101.5.4. Mašine za setvu Do 40 %
101.5.5. Mašine za sadnju Do 40 %
101.5.6. Mašine za zaštitu bilja Do 40 %
101.5.7. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva Do 40 %
101.5.8. Mašine za transport Do 40 %
101.5.10. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva Do 40 %
Sektor
pčelarstvo 101.6.2. Nabavka opreme za pčelarstvo Do 40 %
101.6.3. Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava Do 40 %
Šifra mere Mera podrške / investicija
102 Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede Do 50 %
Šifra mere Mera podrške / investicija
104.3. Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja Do 40 %


Šifra mere Mera podrške / investicija
201.1.3. Unapređena primena dobre poljoprivredne prakse (agro – meliorativne mere) Do 100 %

I.Opšti kriterijumi za korisnike:

 • Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
  gazdinstava, sa aktivnim statusom u 2019. godini;
 • Korisnik je sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji Grada Požarevca;
 • Predmetna investicija je nabavljena u periodu od 1. januara 2019. godine;
 • Potpisana izjava da ne postoji zahtev za korišćenje podsticaja iz budžeta Republike Srbije u 2019. godini;
 • Korisnik i dobavljač investicije ne mogu biti povezana lica (nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog
  gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj
  liniji zaključno sa trećim stepenom srodstvasrodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i
  usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona
  kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica);
 • Korisnik i bilo koji član njegovog poljoprivrednog domaćinstva, nema evidentiranih dospelih
  neizmirenih dugovanja prema Gradu Požarevcu, iz oblasti poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih
  podsticaja, subvencija i kredita.
  II.Specifični kriterijumi:
  Sektor-Mleko i Sektor-Meso:
  Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju objekat za grla.
  Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju 3 (tri) grla životinje.
  Sektor-Voće, grožđe, povrće i cveće:
  Prihvatljivi korisnici za investicije su poljoprivredna gazdinstva koja imaju ili planiraju da zasnuju
  voćarsku proizvodnju na površini od 30 ari ili povrtarsku proizvodnju/ukrasno bilje na minimum površini
  od 3 ari.

 • Sektor-Ostali usevi:
  Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju minimum hektar zemljišta pod usevima.

 • Sektor-Pčelarstvo:
  Prihvatljivi korisnici za investiciju koji imaju minimalno 5 (pet) košnica i minimalnu tehničku
  opremljenost za proizvodnju meda.
  III. Potrebna dokumentacija za fizička lica:
 • Zahtev za podsticajna sredstva – Obrazac prijava,
 • Potvrda o izvršenoj registraciji ili obnovi u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini,
 • Fotokopija setvene strukture prijavljene u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini,
 • Fotokopija važeće lične karte nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
 • Fotokopija potvrde/kartice o namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva,
 • Original ili overena fotokopija fiskalnog računa ili računa otpremnice izdatog u periodu od 01. januara 2019.
  godine na ime podnosioca zahteva,
 • U slučaju da se radi o grlima koja su kupljena od fizičkih lica ili preduzeća koje nije u sistemu PDV-a
  (nije u mogućnost da izda fiskalni isečak) potrebno je dostaviti ugovor o kupoprodaji i izvod iz banke o
  transakciji na ime kupovine robe overene od poslovne banke,
 • Fotokopija pasoša za nabavljena grla,
 • Fotokopija zdrastvenog ili transportnog uverenja pri kupovini grla,
 • Fotokopija garantnog lista za kupljenu robu/opremu,
 • Fotokopija sertifikata o sadnom materijalu,
 • Fotokopija saobraćajne dozvole, izdata od PU Požarevac, pri kupovini teretnog vozila,
 • Fotokopija polise osiguranja,
 • Potpisana izjava da za predmetnu investiciju nije ostvario podsticaje po istom osnovu u 2019. godini
  kod drugih državnih organa.
  IV. Potrebna dokumentacija za udruženja poljoprivrednika
  Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima su statutom utvrđene aktivnosti i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj za programe i projekte koje su udruženja već realizovala u 2019. godini ili je njihova realizacija u toku.

• Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs,
• Detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan overen od strane ovlašćenog lica.

Za programe i projekte koji su već realizovani potrebno je dostaviti kopije računa (a na zahtev komisije i originali na uvid) na osnovu kojih se dokazuju troškovi udruženja,
• Dostavljena odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu, original ili overena fotokopija,
• Udruženje registrovano na teritoriji Grada Požarevca (dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa), fotokopija,
• Udruženje dostavilo svoj statut, overen od strane ovlašćenog lica,
• Udruženje dostavilo kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ako se zahtev podnosi pre 1. marta tekuće godine može naknadna dostava ali obavezno pre potpisivanja ugovora), fotokopija,
• Udruženje dostavilo istoriju svog delovanja od osnivanja ili za zadnje tri godine i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta (ako ih je bilo), overen od strane ovlašćenog lica,
• Udruženje dostavilo dokaz o broju svojih članova,
• Potpisana izjava da za predmetnu investiciju nije ostvario podsticaje po istom osnovu u 2019. godini kod drugih državnih organa.


V. Potrebna dokumentacija za organizaciju koja obavlja poslove vršenja kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju ovlašćene organizacije koje su statutom utvrđeni uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi za programe koji su realizovani u 2019. godini ili je njihova realizacija u toku.
• Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs,
• Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi u skladu sa zakonom kojim se uređuju savetodavni poslovi i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede;
• Osnivački akt (podnosi Ovlašćena organizacija čiji je osnivač Republika Srbija), odnosno statut,
• Organizacija registrovana na teritoriji Grada Požarevca (dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa),
• Objedinjeni izveštaj overen i potpisan od strane odgovornog lica Ovlašćene organizacije koji se dostavlja u pisanom i elektronskom obliku,
• Čitko potpisana i vidljivo overena izjava odgovornog lica Ovlašćene organizacije da je na osnovu dostavljene dokumentacije od strane poljoprivrednika utvrđeno da su registrovana gazdinstva podnosioca zahteva u aktivnom statusu i da su parcele sa kojih su analizirani uzorci upisane u Registar,
• Čitko potpisana i vidljivo overena izjava odgovornog lica Ovlašćene organizacije da su dostavljeni zahtevi poljoprivrednika na koje se odnosi prijava na Konkurs nisu i neće biti podneseni od strane Ovlašćene organizacije kod drugog organa Republike Srbije radi ostvarivanja prava na sredstva,
• Ovlašćena organizacija dostavlja Rešenje poljoprivredog inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede da ispunjava uslove u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za obavljanje poslova vršenja kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;
• Račun za obavljene poslove kontrole plodnosti iskazan za sve dostavljene analizirane uzorke.

Dokumenta koja se dostavljaju uz obrazac prijave za korišćenje podsticaja moraju da glase na podnosioca prijave. Davalac podsticaja zadržava pravo da zatraži dopunu dokumentacije ili dodatne informacije.


Tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na Veb strani Grada Požarevca www.pozarevac.rs.

Prijavu, sa
potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, sa napomenom
„JAVNI KONKURS ZA SPROVOĐENjE MERA PODRŠKE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I
POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA U 2019. GODINU – NE OTVARATI,
sa naznakom Mera: Sektor , Šifra investicije_______ “.


Obrasci za podnošenje zahteva mogu se preuzeti u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine Grada Požarevca. U slučaju da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove prilikom utvrđivanja rang liste prednost ima podnosilac prijave koji nije dobio podsticaje u predhodnoj godini, koji je mlađi od 40 godina i koji ulože veća sredstava pri kupovini investicije. Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli. Komisija odlučuje po prigovoru u zakonom propisanom roku.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave na Javni konkurs dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
GRADONAČELNIK
Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments