Grad Požarevac i Nacionalna služba za zapošljavanje iz Požarevca raspisuju:

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

-LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA –

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe , koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Požarevac i imaju prebivalište na području Grada Požarevca, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje grad Požarevac ( u daljem tekstu: Grad) na osnovu konačne rang liste , a u skladu sa uslovima javnog konkursa.

Poslodavac –izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica pod uslovom da u ukupnom broju uključenih u program javnih radova , najmanje 70 % nezaposlenih treba da pripada sledećim kategorijama :

– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, Romi, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina starosti (sa statusom dece palih boraca), mladi do 30 godina starosti ( koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja), žrtve trgovine ljudima , žrtve porodičnog nasilja, lica starija od 50 godina, lica koja se duže od 12 meseci nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, žene, samohrani roditelji, porodice gde su oba supružnika nezaposlena, roditelji dece sa smetnjama u razvoju.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Na javnim radovima se angažuje najmanje 5(pet) nezaposlenih lica iz navedenih kategorija nezaposlenih .

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 socijalnih (odnosno socijalne zaštite ) i humanitarnih delatnosti,

 održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,

 održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini od 28.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;

 naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu , u svim oblastima, jednokratno u visini od 14.000,00 dinara po licu ;

 naknadu troškova obuke u cilju osposobljavanja lica uključenih u Javni rad –jednokratno u iznosu od 0,00 dinara.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama. Poslodavcu– izvođaču javnog rada se ne isplaćuju sredstva na ime obuke. U saradnji Grada i Nacionalne službe –Filijala Požarevac procenjivaće se opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom .

USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 organi jedinica lokalne samouprave

 javne ustanove i javna preduzeća

 privredna društva

 preduzetnici

 zadruge

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

Pravo učešća u realizaciji programa javnih radova na teritoriji Grada Požarevca mogu ostvariti podnosioci zahteva koji imaju registrovanu delatnost ili ogranak na teritoriji Grada Požarevca i koji uključuju nezaposlena lica evidentirana u Nacionalnoj službi sa teritorije Grada Požarevca.

PODNOŠENjE PRIJAVE

Dokumentacija za podnošenje prijave:

 popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;

 fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;

 fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

 za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite , odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici –pomoć u kući i dr.,usluge podrške za samostalan život –personalna asistencija i dr.), fotokopija licence za preužanje navedenih usluga , u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite .

 informacija o korisnicima usluga (broj i struktura)-za poslodavca –izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih ( odnosno socijalne zaštite ) i humanitarnih delatnosti .

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca –pružaoca usluga socijalne zaštite , koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.

U saradnji Grada i Nacionalne službe – Filijala Požarevac , podnosiocima prijava za javne radove mogu se tražiti i drugi dokazi i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijale Požarevac, to jest u sedištu Filijale Požarevac i u Ispostavi u Kostolcu , neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Sedištu Filijale Požarevac i Ispostavi Kostolac , ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs., odnosno sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs .

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

Prijava za sprovođenje javnog rada

Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse u 2019. godini

Zahtev za učešće u programu stručna praksa

Autor: Grad Požarevac i NSZ filijala Požarevac

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments