Na osnovu Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada za izbor korisnika, donetog od strane Komisije za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na sednici koja je održana dana 19.07.2019. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA DODELU    SREDSTAVA NAMENjENIH EKONOMSKOM OSNAŽIVANjU PORODICA  IZBEGLICA SA PREBIVALIŠTEM/BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

Pravo na POMOĆ mogu da ostvare porodice izbeglica koja žive na teritoriji opštine Veliko Gradište, kroz dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje, kroz dohodovne aktivnosti.

 Podnosilac prijave na Javni pozive i članovi njegovog porodičnog  domaćinstva  treba da ispune sledeće uslove: 

da imaju izbeglički status i to:

da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije

da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

da imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Veliko Gradište, u momentu objavljivanja Javnog poziva;

da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

da nisu korisnici pomoći u projektima ekonomskog osnaživanja više od tri puta (uključujući i ovaj Javni poziv);

ukoliko su bili korisnici pomoći u ekonomskom osnaživanju da su isti namenski koristili;

da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

da je aktivnost za koju je Pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;

da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:

Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;

Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnosti

Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

Pomoć je bespovratna i odobrava se u robnom materijalu za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu od RSD 200.000,00( dvestotine hiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Postupak za dodelu pomoći sprovodi Komisija, na osnovu podnete Prijave.

Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze: 

Uredno popunjen i potpisan obrazac Prijave;

Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa, (NAPOMENA: obavezno za  Podnosioca  Prijave,  kao  i  za  ostale  članove porodičnogdomaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);

Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike  Srbije  ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo-za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

Izjavu overenu kod nadležnog organa overe da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

Dokaz o prihodima:

Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne Službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;

Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv–za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;

Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije-potvrda nadležne službe ili Izjava overena kod nadležnog organa  da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 – 26 godina – dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne insistucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju-Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje Interresorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

Potvrda o smrti bračnog druga;

rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti Izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili ne dovoljno učestvuje u tim troškovima, a da,u međuvremenu,podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili Izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

Potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;

Dokaz da ima registrovanu delatnost;

Dokaz da pokreće aktivnost:

(1) da je registrovao i pokreće novu aktivnost,

(2) izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija donosi ODLUKU o dodeljivanju Pomoći, na osnovu reda prvenstva, koji se utvrđuje na osnovu broja bodova koje podnosilac Prijave na Javni poziv ostvari, prema sledećim merilima: 

Da aktivnost za koju je Pomoć tražena doprinosi poboljšanju uslova života porodičnog domaćinstva  Korisnika                                                                                                                                                                                           – 10 bodova

Da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili  obuku Nacionalne službe zazapošljavanje                                                                                                                                                                                                            -10 bodova

Da ima prethodno iskustvo u obavljanju aktivnosti                                    – 10 bodova

Da poseduje znanje i veštine za obavljanje aktivnosti                               – 10 bodova

Da ima registrovanu delatnost                                                                       – 20 bodova

Da pokreće aktivnost–Pomoć koristi prvi put                                              – 20 bodova

Da je korisnik Pomoći – drugi put                                                                    – 10 bodova

Da je korisnik Pomoći – treći put                                                                     – 5 bodova

) Jednoroditeljsko domaćinstvo/porodica sa detetom/decom do 18 godina i/ili studentom do 26 godina                                                                                                                                                                                                                       – 10 bodova

8)   Žena nosilac domaćinstva                                                                           – 10 bodova
 

PODNOŠENjE ZAHTEVA 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave putem zahteva.Zahtev se  dobija kod poverenika za izbeglice.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili poštom na adresu: opština Veliko Gradište, Žitni trg br.1, 12220 Veliko gradište, sa naznakom „Prijava za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju kroz dohodovne aktivnosti“.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA OSTVARIVANjE POMOĆI JE 

OD 23.07.2019. DO 07.08.2019. godine

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments