Opština Veliko Gradište izvršiće otuđenje, građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, postupkom javnog nadmetanja, i to:
– kat. parc. br. 1566/14 „Joce Selića“, zemljište u građevinskom području-zemljište uz zgradu ukupne površine od 173,00 m², i šuma 1. klase od 211,00 m² ukupne površine 3,84 ara, upisana u L.N. br. 2195 KO Veliko Gradište kao javna svojina opštine Veliko Gradište, i

– kat. parc. br. 1566/15 „Joce Selića“, zemljište u građevinskom području-zemljište uz zgradu ukupne površine od 152,00 m², i šuma 1. klase od 187,00 m² ukupne površine 3,39 ari, upisana u L.N. br. 2195 KO Veliko Gradište kao javna svojina opštine Veliko Gradište;

Zemljište se otuđuje budućim kupcima u svojinu.
Zemljište se nalazi u tipičnoj celini 6. „Plana generalne regulacije naselja Veliko Gradište“ gde je dozvoljena izgradnja objekata čiji su vrsta, odnosno namena i drugi bliži podaci o mogućnosti gradnje određeni Informacijom o lokaciji od 29.09.2020. godine izdate od Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Zainteresovana lica predmetno zemljište mogu razgledati i ostvariti uvid u dokumentaciju, svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova.

Zemljište koje se otuđuje nije komunalno opremljeno i uređeno, a troškove komunalnog uređenja i opremanja parcele snosi budući kupac.
Kupac preuzima nepokretnost iz tačke I ovog Oglasa u viđenom stanju bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta kao i obaveze da izvrši omeđavanje ili čišćenje terena.

Kupac preuzima obavezu da sa nadležnim komunalnim i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za infrastrukturu: EDB, PTT, gasifikaciju i drugo.

Obaveza kupaca je da srezmerno snose troškove postupka otuđenja zemljišta, koje čine troškovi procene nepokretnosti, troškovi objavljivanja oglasa i drugi stvarni troškovi.

Početna cena za predmete nadmetanja iznosi, 15,00 evra/m² a utvrđena je zapisnikom o proceni LPA opštine Veliko Gradište.
Plaćanje kupoprodajne cene se vrši u dinarskoj protvvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Licitacioni korak iznosi najmanje 0,5 evra/m².

Ponuđeni iznos kupoprodajne cene kupac je dužan da uplati unapred, u roku od 15. dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju, a u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 9/2019) pod pretnjom propuštanja.
Međusobna prava i obaveze prodavca i kupca biće uređeni Ugovorom o otuđenju građevinskog zemljišta, koji budući kupac zaključuje sa Predsednikom opštine u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.

Javno nadmetanje održaće se ako istom prisustvuje najmanje jedan ponuđač lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, dana 10.11.2020 godine sa početkom u 10.00 časova, na adresu Žitni trg 1, Veliko Gradište, u zgradi Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, soba broj 25/5, pred Komisijom SO Veliko Gradište.
Smatra se da je javno nadmetanje uspelo i ako istom pristupi samo jedan ponuđač i prihvati početnu cenu za predmet nadmetanja kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

U slučaju nemogućnosti da se nadmetanje održi na gore navedenom mestu učesnici će o tome biti obavešteni na prigodan način.

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 10% od početne cene i prijave svoje učešće Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište, Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove, poštom ili lično preko pisarnice, na adresu Žitni trg 1, 12220 Veliko Gradište.
Prijave se podnose od 09.10.2020. godine do 8,00 časova, 10.11.2020 godine.

Blagovremenom se smatra prijava pristigla u pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište do dana 10.11.2020. godine do 8,00 časova.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja dostavlja se u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koji se oglas i nepokretnost odnosi kao i ko je podnosilac prijave.
Prijava mora da sadrži:

1) za pravno lice – naziv, sedište, broj telefona, mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju;

2) za fizičko lice – ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj, broj telefona i mora biti potpisana, a ako je podnosilac prijave preduzetnik prijava sadrži i poslovno ime, sedište, izvod iz registra nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.

Uz prijavu se mora dostaviti izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa, da je upoznat sa faktičkim stanjem parcele na terenu i da nema primedbe na predmet nadmetanja kao i kopuju plaćenog depozita.

U slučaju da podnosioca prijave, zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave kako je to predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke koji su predviđeni ovim Oglasom, ili ako su podaci dati suprotno obajvljenom Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Kaucija-depozit plaća se na žiro račun broj 840-0961804-78 opštine Veliko Gradište.
Devizni iznos plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS-a na dan plaćanja.

Po završenom nadmetanju licima čije ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni iznos.
Depozit uplaćen od strane kupca na depozitni račun u postupku javnog oglašavanja predstavlja deo cene i po donošenju rešenja o otuđenju prenosi se na odgovarajući račun opštine.

Uplaćeni depozit od strane učesnika u postupku otuđenja građevinskog zemljišta, a kojima isto nije otuđeno, vraća se najkasnije u roku od osam dana od dana održane sednice Komisije uz uslov da učesnik podnese poseban pismeni zahtev Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove u kojem će naznačiti broj žiro računa, iznos depozita i druge podatke.

Ako kupac ne plati cenu u roku utvrđenom rešenjem o otuđenju, odustane od otuđenja posle izvršenog plaćanja cene a pre zaključenja ugovora o otuđenju, ili posle izvršenog plaćanja cene ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 30. dana od dostavljanja rešenja o otuđenju, zadržaće se uplaćeni depozit kao i u slučaju ispunjenja drugih uslova iz Odluke o građevinskom zemljištu.
U slučaju da budući kupac ne uplati izlicitiranu cenu ili ne zaključi ugovor na način i u roku predviđenim tačkom 5. ovog Oglasa, otuđeno građevinsko zemljište biće mu izuzeto saglasno članu 40. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni glasnik opštine Veliko Gradište”, br. 9/2019) a uložena sredstva vraćena tek po otuđenju predmetnog zemljišta drugom zainteresovanom ponuđaču i njegovom plaćanju opštini, uz odbitak troškova iznosa depozita i drugih stvarnih troškova.

Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja mogu se dobiti lično u prostorijama Imovinsko pravne službe, Opštinske urpave opštine Veliko Gradište, soba br. 25/5.
Osoba za kontakt Novica Ilić, dipl. pravnik.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments