Ko ima pravo na uplatu: Vlada Srbije donela je uredbu kojom je predviđeno formiranje privremenog registra punoletnih državljana Republike Srbije i način uplate jednokratne novčane pomoći od 100 evra u protivdinarskoj vrednosti.

Pravo na ovu naknadu imaju svi punoletni državljani, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe imaju prebivalište na teritorij Srbije, sa važećom ličnom kartom. To su, precizira se dalje, penzioneri, primaoci novčane socijalne pomoći, kao i oni koji se prijave za dobijanje jednokratne novčane pomoći.

Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Iznos jednokratne novčane pomoći biće izračunat po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Prijave od 15. maja do 5. juna

Radi uplate jednokratne novčane pomoći, punoletni građani će, izuzev penzionerea i korisnika socijalne pomoći, moraće da se prijave telefonski putem kontakt centra ili elektronski preko portala Ministarstva finansija i Uprave za trezor. Prijava počinje 15. maja, a završava se 5. juna. Prilikom podnošenja prijave građani dostavljaju ime i prezime, svoj jedinstveni matični broj (JMBG), registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun. U slučaju da državljanin nije klijent banke kod koje će biti otvoren račun biće potrebno naznačiti i broj telefona ili imejl adresu koji će se koristiti radi komunikacije s bankom o izvršenoj uplati.

Šta piše u privremenom registru?

Privremeni registar, koji će biti formiran za realizaciju ovog posla, sadržaće podatke o punoletnim državljanima Srbije na osnovu pojedinačne prijave lica koja žele ovu naknadu. Ministarstvo finansija po službenoj dužnosti pribavlja podatkekoji se ne mogu obelodaniti niti koristiti za druge svrhe.U registru će pisati ime, prezime, JMBG, registarski broj lične karte koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i podaci iz evidencija koje su u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, među kojima je datum rođenja.

Biće navedeni takvi podaci o punoletnim državljanima primaocima penzija i invalidnoj deci, kao i način isplate penzija iz evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući i broj tekućeg računa. U registru će biti i ovi podaci o primaocima novčane socijalne pomoći. Podaci sadržani u registru ove uredbe brišu se po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Transakcija bez bankarskih troškova?

Ministarstvo finansija, preko Uprave za trezor, dostavljaće periodično, u zavisnosti od prijava građana Narodnoj banci Srbije podatke u elektronskom obliku, koje će NBS prosleđivati bankama. Prenos sredstava vršiće se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Uprave za trezor, na dinarske račune građana. Pri otvaranju posebnog računa za ove namene neće se zaključivati okvirni ugovor kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

Sredstvima sa tog računa raspolaže se isključivo po nalogu imaoca tog računa, odnosno lica koje je ovlašćeno da raspolaže sredstvima, nakon uvida u lični identifikacioni dokument. Za otvaranje i vođenje posebnih računa, kao i za izvršenje platnih transakcija, Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove. Ako penzioneri, invalidna deca i korisnici novčane socijalne pomoći nemaju posebne namenske račune, Banka poštanska štedionica će im otvoriti za uplatu jednokratne pomoći. Nakon što banka u celini isplati iznos jednokratne novčane pomoći s posebnog računa, ima pravo da ugasi taj račun.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments