Obaveštavamo građane opštine Malo Crniće da je u toku javna rasprava o Nacrtu strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće za period od 2021. do 2025. godine. Javni poziv za učešće u javnoj raspravi, program javne rasprave i nacrt strategije nalaze se na sajtu opštine u delu „Strateški dokumenti“.

Izrada Strategije pokrenuta je sa ciljem da se definišu precizni strateški ciljevi i načini njihovog ostvarivanja i vrednovanja, a imajući u vidu da je opština Malo Crniće imala Strategiju održivog razvoja opštine Malo Crniće za period 2015-2020. godine koja ističe krajem ove godine. Opštinska uprava na ovaj način preduzima značajne korake u planiranju sopstvenog održivog razvoja u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i savremenim nacionalnim i evropskim tendencijama. Strategija razvoja opštine Malo Crniće mora da predvidi pravce, prioritete i dinamiku daljeg privrednog i opštedruštvenog razvoja ovog područja i da predstavlja sveobuhvatni programski dokument. Njena misija je da bude dugoročna na period od pet godina. Ona mora biti zasnovana na opštim i naučno utemeljenim načelima i treba da posluži kao osnova za donošenje, kako programa privrednog razvoja, tako i razvoja svih drugih segmenata lokalne zajednice.