Obaveštavaju se udruženja građana koja se finansiraju iz budžeta opštine za 2020. godinu, da su na osnovu potpisanog Ugovora o finansiranju projekata i programa organizacija civilnog društva, u obavezi da izvrše povraćaj sredstava koja nisu utrošena do 31.12.2020. godine.

Povraćaj neutrošenih sredstava (i sa računa poslovnih banaka i sa računa trezora) vrši se uplatom na:

-žiro račun javnih prihoda 840-745151843-03;
-poziv na broj 58-078 (obavezan);
-po modelu 97;
-svrha uplate : povraćaj sredstava;
-primalac: Ostali prihodi u korist nivoa opštine Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 165, 12300 Petrovac na Mlavi.

Na osnovu člana 8. ovog Ugovora, u slučaju da korsnik sredstava ne poštuje odredbe ovog Ugovora, kao i u slučaju nenamenske upotrebe sredstava dobijenih ovim ugovorom, opština Petrovac na Mlavi će pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.