Paušalci u Srbiji od Nove godine mogu da podnesu zahtev u elektronskom obliku, automatski obračun poreza na paušalno utvrđen porez i dostavljanje rešenja u elektronskom obliku putem portala Poreske uprave.

„Takođe, putem softvera omogućena je automatizacija procesa u postupku utvrđivanja obaveza i donošenja rešenja postojećim preduzetnicima, čime je u značajnoj meri pojednostavljeno administriranje Poreske uprave, omogućena predvidivost poreske obaveze, smanjeni troškovi poreskom organu i obveznicima i povećan nivo efikasnosti celokupnog poslovnog procesa“, navodi se u saopštenju.
Poreski kalkulator dostupan je na portalu ePorezi.
Novo podzakonsko rešenje predviđa i preuzimanje poreskih rešenja elektronskim putem uz elektronski potpis već do 15. januara, a iznose u rešenjima određivaće im softver umesto poreskog inspektora.
Od istog datuma, novoosnovanim poreskim obveznicima Poreska uprava će u roku od 48 sati od registracije, odnosno od datuma otpočinjanja obavljanja delatnosti, doneti rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose.
Obveznicima koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti u prethodnom periodu i kod kojih nije došlo do promene elemenata od značaja za oporezivanje, rešenja za 2020. godinu i naredne godine biće doneta početkom januara za tekuću poslovnu godinu.
Sve izmene u sistemu paušalnog oporezivanja 2020. godine stupaju na snagu zbog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.
Autor NovaEkonomija