U skladu sa Pravilnikom o uslovima za prijem, upis, boravak i ispis dece u PU „Majski cvet“ Veliko Gradište i Odlukom Upravnog odbora br 339 od 27.02.2019. godine, Predškolska ustanova „Majski cvet“ u Velikom Gradištu raspisuje:

Konkurs za prijem dece za radnu 2019/2020 godinu

Konkurs će trajati od 01.04.2019. godine do 30.04.2019. godine.

Prijave se podnose na obrascu koji se dobija u Vrtiću, ili se može preuzeti sa internet stranice http://vrticvg.edu.rs/.

Uz popunjenu prijavu, roditelj, odnosno staratelj, obavezan je da dostavi potvrdu o zdravstvenom stanju deteta koja ne sme biti starija od šest meseci od dana prijema dokumentacije. Izvod iz matične knjige rođenih pribavlja ustanova po službenoj dužnosti.

Ako se prijavi više dece od broja navedenog u konkursu, komisija sačinjava rang-listu prijavljene dece po merilima utvrđenim Pravilnikom. Rang lista se sačinjava za svaku vaspitnu grupu za koju se prijavi više dece od broja određenog u konkursu.

Deca se upisuju u Ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:

  1. deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata – 50 bodova;
  2. deca koja su već boravila u ustanovi, a ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom za upis – 20 bodova;
  3. dete čiji je jedan roditelj zaposlen a drugi nezaposlen – 20 bodova;
  4. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici – 10 bodova;

Maksimalan broj bodova je 80 bodova.

U slučaju da dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:

  1. prema dužini čekanja za prijem u Ustanovu;
  2. prema većem broju dece u porodici;
  3. deca čiji roditelji redovno izmiruju troškove boravka za svu svoju decu koja su ranije bila upisana u Ustanovu;
  4. deca čija su braća/sestre upisani u Ustanovu;
  5. prema trenutku podnošenja dokumentacije.

Pre podnošenja zahteva za upis u Ustanovu roditelj je dužan da izmiri sve novčane obaveze prema Ustanovi.

Komisija neće razmatrati primljenu dokumentaciju ukoliko roditelj, odnosno staratelj nije izmirio troškove boravka za svu svoju decu koja su ranije bila upisana u Ustanovu.

Deca na obaveznom predškolskom programu uz zahtev prilažu izvod iz matične knjige rođenih (koji pribavlja ustanova) i lekarsko uverenje.

ZAHTEV ZA UPIS DETETA

PREDŠKOLSKA USTANOVA „MAJSKI CVET“ VELIKO GRADIŠTE

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments