Hitne mere su izrečene u 255 slučajeva, od kojih je osim zabrane prilaska i kontaktiranja nasilnika sa žrtvom u 50 slučajeva izrečena i mera njegovog udaljavanja iz kuće.

Ot­ka­ko je u ju­nu pro­šle go­di­ne po­čeo da se pri­me­nju­je Za­kon o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci, u Po­ža­rev­cu je, pre­ma re­či­ma Dra­ga­ne Ko­stić, za­me­ni­ka osnov­nog jav­nog tu­ži­o­ca u tom gra­du, oja­ča­na svest da sva­ko na­si­lje, ne sa­mo fi­zič­ko već i psi­hič­ko, eko­nom­sko, sek­su­al­no, tre­ba pri­ja­vi­ti. U pr­vih se­dam me­se­ci pri­me­ne za­ko­na, ka­že ona, hit­ne me­re su iz­re­če­ne u 255 slu­ča­je­va, od ko­jih je osim za­bra­ne pri­la­ska i kon­tak­ti­ra­nja uči­ni­o­ca sa žr­tvom u 50 slu­ča­je­va iz­re­če­na i me­ra uda­lja­va­nja iz ku­će.

Ovi po­da­ci, osim na grad Po­ža­re­vac, od­no­se se na op­šti­ne Ku­če­vo, Ža­ba­ri i Ma­lo Cr­ni­će, ko­je su u nad­le­žno­sti OJT Po­ža­re­vac. Od ja­nu­a­ra do sep­tem­bra ove go­di­ne uoče­na je ten­den­ci­ja po­ra­sta, a sa­mo to­kom ok­to­bra i no­vem­bra za­be­le­že­no je 90 slu­ča­je­va na­si­lja u ovom de­lu Sr­bi­je.

– Za de­set me­se­ci u 2018. go­di­ni ima­li smo 546 slu­ča­je­va, od če­ga su obe me­re iz­re­če­ne u 250 slu­ča­je­va, a u osta­lim za­bra­na pri­la­ska i kon­tak­ti­ra­nja. Ovo ne zna­či da se broj slu­ča­je­va na­si­lja po­ve­ćao, već da se žr­tve vi­še od­va­žu­ju da to pri­ja­ve – sma­tra Ko­sti­će­va.

Struč­nja­ci Cen­tra za so­ci­jal­ni rad u Po­ža­rev­cu to­kom ove go­di­ne ra­di­li su sa 676 žr­ta­va na­si­lja – že­na­ma, ma­lo­let­ni­ci­ma, sta­ri­jim oso­ba­ma…

– Za žr­tve na­si­lja je obez­be­đe­na psi­ho­so­ci­jal­na po­dr­ška, ali u ovom tre­nut­ku ne­do­sta­ju nam pro­gra­mi za rad sa sa­mim na­sil­ni­kom – ka­že Ta­tja­na Ra­jić, di­rek­tor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Po­ža­re­vac, do­da­ju­ći da u po­sled­nje vre­me ov­de ra­ste broj žr­tva na­si­lja me­đu de­com, ko­ji su osim di­rekt­nih žr­ta­va i sve­do­ci na­si­lja u po­ro­di­ci, a be­le­ži se i po­rast na­si­lja nad sta­ri­jim li­ci­ma.

U Po­du­nav­skom okru­gu – Sme­de­re­vu, Ve­li­koj Pla­ni i Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci – u vi­še od 70 od­sto slu­ča­je­va žr­tve na­si­lja su že­ne, ma­hom iz­me­đu 30 i 60 go­di­na sta­ro­sti. Na­si­lje u po­ro­di­ci naj­če­šće se vr­ši pre­ma su­pru­ga­ma, ne­ven­ča­nim su­pru­ga­ma i maj­ka­ma.

NVO „Po­du­nav­ska ini­ci­ja­ti­va” Sme­de­re­vo iz­ne­la je po­dat­ke da je za go­di­nu da­na od do­no­še­nja no­vog za­ko­na PU Sme­de­re­vo iz­re­kla 1.078 hit­nih me­ra uda­lje­nja iz sta­na i za­bra­na pri­la­ska žr­tvi, od če­ga 358 u Sme­de­re­vu, 272 u Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci i 448 u Ve­li­koj Pla­ni. Sta­ti­stič­ki gle­da­no, po tri na­sil­ni­ka dnev­no je za­vr­ša­va­lo u po­li­ci­ji.

No­vi za­kon u Po­du­na­vlju je ta­ko­đe „oku­ra­žio” žr­tve da pri­ja­vlju­ju na­sil­ni­ke, pa je u ovom de­lu Sr­bi­je udvo­stru­čen broj pri­ja­va za na­si­lje u po­ro­di­ci, sa 731 na 1.513, u jed­no­go­di­šnjem pe­ri­o­du pre i po­sle stu­pa­nja za­ko­na na sna­gu. Sme­de­re­vo i u ovo­me pred­nja­či sa 881 pri­ja­vom, u Ve­li­koj Pla­ni pri­ja­vlje­no je 337 slu­ča­je­va na­si­lja, a u Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci 295.

Izvor: Politika

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
1 Comment
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Kadija
13/12/2018 13:49

Jako loš rad kako centra za socijalni rad tako i tužilaštva, žrtve su nažalost prepuštene same sebi…