Predmet javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za regresiranje dela troškova za osemenjavanje krava i junica u 2020. godini. Planirana sredstva za realizaciju ove mere iznose 1.320.000,00 dinara.
Iznos podsticaja po jednom osemenjenom grlu je 2.000,00 dinara.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Uz zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:
Potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto regresiranje drugim javnim fondovima;
Potvrda da je korisnik izmirio dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim iz sredstava budžeta opštine Veliko Gradište;
Karton veštačkog osemenjavanja (priznanica) o izvršenom plaćanju za veštačko osemenjavanje u periodu od 1. decembra prethodne godine do 30. novembra tekuće godine;
Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – PODACI O POLjOPRIVREDNOM GAZDINSTVU – koje izdaje Uprava za trezor za 2020. godinu;
Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – ŽIVOTINjE – koji izdaje Uprava za trezor za 2020. godinu;
Fotokopija pasoša za osemenjeno grlo;
Fotokopija ili elektronsko očitavanje lične karte, nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
Fotokopija kartice banke sa brojem namenskog tekućeg računa.
Da bi ostvarili pravo na dodelu sredstava iz budžeta, posnosioc zahteva i članovi njegovog domaćinstva moraju prethodno da izmire sve dospele obaveze prema Opštini Veliko Gradište.
Učesnici javnog poziva podnose zahtev sa potrebnom dokumentacijom u štampanom obliku Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave opštine Veliko Gradište. Obrazac zahteva sa ostalom dokumentacijom može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave – kancelarija br. 13 – 25/4, kao i na internet strani www.velikogradiste.rs.
Javni poziv objaviti na nekom od lokalnih TV kanala, sajtu i oglasnoj tabli opštine Veliko Gradište, kao i na oglasnim tablama u mesnim kancelarijama.
Zahtevi za regres za veštačko osemenjavanje goveda pristigli do 30. novembra 2020. godine biće obrađeni i predati Odeljenju za finansije radi isplate. Posle navedenog roka, ili nakon utroška predviđenih sredstava, zahtev će biti obrađen tokom naredne godine.
Komisija za pripremu i realizaciju programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Veliko Gradište u 2019/2020 godini utvrđuje da li su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na korišćenje regresa za reproduktivni materijal (osemenjavanje krava i junica) i donosi predlog Rešenja o isplati regresa i dostavlja ga Načelniku opštinske uprave na potpis.
Zahtev za regres za veštačko osemenjavanje goveda, poljoprivredna gazdinstva podnose tokom cele godine, a komisija održava sednice shodno pristiglim zahtevima.
Sredstva se odobravaju krisnicima, koji ispunjavaju uslove, po redosledu podnetih kompletnih zahteva, do utroška raspoloživih sredstava.
Detaljne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište, Odeljenje za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu, kancelarija br. 13-25/4, ili na telefon 012/662-134 od 7 do 14 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments