Merenje zagađenosti vazduha se vrši na četiri mesta u gradu i na jednom mestu u Bradarcu. Ova merenja u Požarevcu su praksa već duži niz godina. Gde se nalaze merači, kakvo je trenutno stanje vazduha i šta su najveći zagađivači? Odgovore za Poportal dao je dr Zoran Pavlović, načelnik laboratorije za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju Zavoda za javno zdravlje Požarevac:

„Aparati za merenje su postavljeni u Centralnoj apoteci, Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar“ i na železničkoj stanici. Imamo jedno merno mesto na benzinskoj pumpi. Na prva tri mesta koja sam pomenuo mere se koncentracije čađi, sumpor dioksida i azotovih oksida, a na benzinskoj pumpi u ulici Čede Vasovića mere se koncentracije PM10 čestica i teških metala u česticama. Glavni izvori zagađivača je saobraćaj koji je prisutan tokom cele godine i tokom zimskog perioda je zagađenje od individualnih ložišta. Naša merna mesta imaju različit uticaj od ovih zagađivača. Naime, kod Centralne apoteke je jako zagađeno usled velikog saobraćaja, tu imamo povećane koncentracije azotovih oksida i leti i zimi. Kad i koliko dana, zavisno je od toga kolika je gužva u gradu. Što se tiče čađi i sumpor-dioksida vrlo retko se dešava da su iznad referentne vrednosti na toj lokaciji. Na mestima gde se nalazi železnička stanica i škola „Kralj Aleksandar“, ponekad, dakle veoma retko se dešava prekoračenje azotovih oksida. U februaru mesecu smo imali par dana zagađenja azotovih oksida i samo jedan dan kod škole Kralj Aleksandar. Kod železničke stanice nismo imali nikakva prekoračenja.“

Zanimljivo je činjenično stanje koje Dr Pavlović navodi, da na mernom mestu u Bradarcu nikada nema prekoračenja:

„Iako je Bradarac bliži elektrani, ona nema uticaja. Naprotiv, u samom Kostolcu je vazduh čistiji nego u Požarevcu. Manji je saobraćaj i filteri na elekratranama su uspešni  i dimnjaci su visoki tako da u Kostolcu i okolini nema zagađenja od elektrane. Naši aparati nisu pokazali zagađenje. Napomenuću da na mestu kod benzinske pumpe, gde merimo PM10 čestice i metale, je u februaru bilo jako loših rezultata, i jasno je da je to prouzrokovano zagađenje od saobraćaja. Tu se račvaju ulice Čede Vasovića i Kosovska kao i sama pumpa gde se vozila zadržavaju. To mesto je najzagađenije mesto u gradu, ali svakako nije alarmantno. Tokom februara meseca nismo imali vetrova, vazdušni pritisak je bio visok pa su te vremenske okolnosti doprinele blago povećanom zagađenju. Sama visina zagađenja nije bila alarmantna ali je je bila svakako prisutna.“

Dr Zoran Pavlović je istakao da je glavni uzročnik gust saobraćaj, pogotovu stara vozila sa neuređenim izduvnim gasovima, mali kamioni koji neretko koriste i lož ulje kao pogonsko gorivo, ali da problem saobraćaja i vozila kao zagađivača nije u nadležnosti samog Zavoda za javno zdravlje Požarevac već se time treba baviti neka druga državna institucija. Taj problem se ne rešava na lokalu već na republičkom nivou.