Potvrda uspešnih radova na severnoj kosini je i izrada etažne ravni na koti 92 i montaža cevovodne linije sa istakačima za deponovanje hidraulične smeše.

Nekadašnji kop „Ćirikovac“ već 10 godina je u postupku investicionog zatvaranja na osnovu projekta o vraćanju u geološku, ekološku i ekonomsku namenu celokupnog prostora otkopa. Prostor kopa iskorišćen je za izgradnju modernog odlagališta pepela iz kostolačkih termoelektrana, što je u funkciji zatrpavanja otkopa. Rudarske aktivnosti na kopu „Ćirikovac“ godinama se obavljaju sa tri bagera „dreglajna“, uz angažovanje buldožera i po potrebi utovarne lopate i cevopolagača.

Ta mehanizacija, zajedno sa raspoloživim ljudstvom, sasvim je dovoljna za obavljanje potrebnih
radova. Osim te osnovne delatnosti rudara „Ćirikovca“, uz angažovanje buldožera Pomoćne mehanizacije, u prethodnom periodu urađena je tehnička rekultivacija na površinama od oko 20 hektara. Kako je istakao Dušan Kovačević, upravnik PK „Ćirikovac“, na tim površinama sada je u završnoj fazi biološka rekultivacija.

Krajem marta 2009. došlo je do neplaniranog pokretanja zemlje na celoj severnoj kosini Površinskog kopa „Ćirikovac“. Pojavom klizišta,
koje se prostiralo u pravcu istok–zapad, u dužini od oko 1.200 metara i sa dubinom po vertikali od 80 do 90 metara, dovedena je u opasnost
kompletna rudarska, građevinska i tehnička oprema, a samim tim i nastavak rudarskih radova.

− Kompletna rudarska oprema sa ljudstvom bila je sklonjena, a veći deo transportovan na kop „Drmno“, gde i danas radi – objašnjava Kovačević. Od 2010. godine do danas aktivnosti na kopu „Ćirikovac“ usmerene su na stvaranje uslova za formiranje smeštajnog prostora za deponovanje pepela i šljake iz obe kostolačke termoelektrane.

Dušan Kovačević
Foto: EPS Energija

– Oblikovanje fizičke konture pepelišta rađeno je na osnovu projektne dokumentacije rudarskih radova, koja je usklađena s projektom novog pepelišta, koje se radi u kasetama. Rudarske aktivnosti prate dinamiku izgradnje objekata na kasetama, a tako će se raditi i u 2019. godini –
pojasnio je Kovačević.

On je dodao da je rezultat uspešne koordinacije između rudarske službe na oblikovanju severne kosine i aktivnosti službe novog pepelišta na izgradnji kaseta za odlaganje nesmetan rad svih postrojenja termoelektrana i kopa „Drmno“. Potvrda uspešnih radova na severnoj kosini je i izrada etažne ravni
na koti 92 i montaža cevovodne linije sa istakačima za deponovanje hidraulične smeše.


Kop drži 60 radnika

Na kopu „Ćirikovac“ u ovom trenutku radi 60 zaposlenih, koji su raspoređeni u odgovarajuće službe. Službe održavanja u svom sastavu nemaju dovoljan broj izvršilaca, zbog čega se često, u zavisnosti od obima pojedinih poslova, traži angažovanje ljudi sa PK „Drmno“.


 

Autor: EPS Energija/P. Životić 

Tagged